Hoe de wijkvisie Sparrenburg tot stand kwam

‘De Wijkvisie Sparrenburg 2030 is het resultaat van de inzet van veel van onze buurtbewoners . Aan ideeën geen gebrek. De grote vraag was: ‘hoe zorgen we ervoor dat alle wijkbewoners de uiteindelijke wijkvisie kunnen onderschrijven? Daarvoor kregen we advies van het bureau Zeewaardig . Zij hielpen ons met de verschillende stappen die nodig zijn om tot zo’n gezamenlijke wijkvisie te komen. Want dat is waar we naar op zoek waren: betrokkenheid, degelijkheid en creativiteit!

Kickoff

We schrijven januari 2019. We zitten als kleine groep enthousiaste wijkbewoners voor het eerst bij elkaar. Het is even wennen. Ondanks verschillen in achtergrond, kennis en ervaring hebben we één ding gemeen: we willen als wijkbewoners meer invloed krijgen op de toekomst van Sparrenburg. Betrokken als we zijn op onze wijk besluiten we samen te gaan werken aan een zogenaamde ‘Wijkvisie Sparrenburg 2030’. Hoe vaag die term op dat moment ook is. Laat staan dat we enig idee hebben hoe zo’n wijkvisie er uiteindelijk uit zal gaan zien.

Resultaat:

• We gaan het doen! Voortaan zijn we de Werkgroep Wijkvisie Sparrenburg!

• We laten ons adviseren door het professioneel advies bureau: Zeewaardig

• Met hen gaan we een traject uitstippelen: de verschillende stappen die we gaan zetten

Workshop Training Ontwerpen en Faciliteren

De belangrijkste vraag is nu: hoe zien de bewoners van Sparrenburg de toekomst van hun wijk? Wat willen ze behouden en wat zouden ze veranderd willen zien? Als werkgroep willen we die vraag in persoonlijke gesprekken met bewoners beantwoord zien. We werven buurtambassadeurs en vrijwilligers om zo’n 50 diepte-interviews met bewoners uit alle Hoeven te houden. Vooraf krijgen ze een interview-training. ‘In die training heb ik trouwens geleerd hoe moeilijk echt luisteren is…’ aldus een van de vrijwilligers. Een leerzame ervaring die overigens voor iedereen gold…..

Resultaat:

• 50 getrainde interviewers

• Het plan om in iedere straat van Sparrenburg twee interviews te houden, rekening houdend met verschillende leeftijdscategorieën.

waarderend onderzoek

Als leden van de werkgroep, buurtambassadeurs en vrijwilligers voeren we inspirerende en leuke gesprekken met allerlei bewoners. Behalve antwoorden op hun vragen blijken het stuk voor stuk ook leuke kennismakingsgesprekken te zijn met medebewoners, vaak met verrassende ontdekkingen tot gevolg.

Resultaat:

• Tal van concrete antwoorden op de interview vragen: wat behouden en wat veranderen? En hoe kunnen we dat bereiken?

• Een schat aan informatie die vraagt om ordening: welke overstijgende thema zijn er uit de antwoorden af te leiden? Die informatie vormt de basis voor de volgende stap.

Analyse sessie

In samenwerking met Zeewaardig buigen we ons als werkgroep over alle verkregen input van de bewoners. Dat betekent: antwoorden analyseren, ordenen en groeperen. En vooral ook samen discussiëren: wat hoort bij wat? Al werkend tekenen zich 9 thema’s af zoals bijvoorbeeld groen- , kindvriendelijk-, en bereikbaar Sparrenburg… We krijgen al een beetje vat op wat de wijkvisie uiteindelijk zou kunnen worden!

Resultaat:

• 9 thema’s die volgens de geïnterviewde bewoners belangrijk zijn als het gaat om de toekomst van Sparrenburg

• Nu staan we voor de vraag: hebben we de goede thema’s te pakken? En hoe denken de overige bewoners van Sparrenburg daarover? We besluiten tot het houden van een enquête om te zorgen dat we uiteindelijk de thema’s benoemen die die iedereen belangrijk vindt.

wijkvalidatie

Hebben we de goede thema’s te pakken? Herkennen mensen zich in die thema’s? En zouden we een soort van rangorde kunnen afleiden uit de resultaten van de enquête? Zijn we misschien thema’s vergeten? Met die vragen in ons achterhoofd stelden we een enquête op. Om zo, om het maar eens duurte zeggen, de thema’s te ‘valideren’.

Resultaat:

• De response is ongekend hoog: meer dan 270 ingevulde enquêtes!

• Kennelijk leeft de vraag hoe de toekomst van Sparrenburg eruit zou moeten zien.

• We besluiten tot een creatieve sessie waar we bewoners voor uitnodigen om de thema’s handen en voeten te geven.

creatieve sessie

Het werd een inspirerende, creatieve en zeer productieve sessie, die 27e november 2019. Een grote groep actieve bewoners stortte zich op de verdere uitwerking van de 9 thema’s. Om maar een voorbeeld uit die sessie te noemen: het thema is Groen Sparrenburg. Wat betekent dat concreet voor Sparrenbrug in 2030? Hoe groen is de wijk dan? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

Resultaat:

• Om U een idee te geven van het verloop van die bijeenkomst zie het filmpje hiernaast.

• De uitgewerkte thema’s zoals weergegeven in de tab Thema’s.

wijkvisie

Dat deden we in december 2020. Het werk is daarmee niet klaar. Als werkgroep gaan we ervoor zorgen dat deze Wijkvisie een levend document blijft, wat steeds actueel blijft. Afhankelijk van de inzichten en ontwikkelingen in en buiten de wijk op dat moment.

Resultaat:

• Een gedegen visie die richting geeft aan onze gesprekken met de gemeente over de toekomst van Sparrenburg.

• Met dank aan de faciliterende rol die de gemeente gespeeld heeft bij de totstandkoming van deze Wijkvisie Sparrenburg 2030

vervolgstappen

Per Thema van de wijkvisie een vertegenwoordig(st)er/kartrekker regelen.

Overleg structuur inregelen.

Wat heb je als bewoners aan zo’n wijkvisie?

  • De Wijkvisie vormt een rijke inspiratiebron voor nieuwe ideeën met oog op de toekomst van Sparrenburg. Ook krijg je door de Wijkvisie allerlei initiatieven aangereikt die je als bewoner nu al kunt toepassen.
  • De Wijkvisie bestaat niet alleen uit deze website. Nog belangrijker is het dat die Wijkvisie straks ‘handen en voeten’ krijgt in zogenaamde ‘Thematafels’. Dat zijn groepjes van wijkbewoners die samen kennis, ervaring en betrokkenheid delen met een bepaald thema. Zo’n groep vormt vaste gesprekspartner voor de gemeente. En toetst het beleid van de gemeente aan de Wijkvisie.
  • Natuurlijk is de Wijkvisie ook een document dat meegaat in de tijd. We zorgen steeds voor een actuele versie die ook de behaalde resultaten zal tonen.

Samenwerking met de gemeente

Aan het woord is Aad van der Steen, voorzitter van de wijkraad en als zodanig de officiële verbinding tussen de wijk en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

‘De kern van mijn taak als voorzitter is dat ik ervoor zorg dat Sparrenburgers zelf ‘in the lead’ komen. En dat ze daar enthousiast van worden. Dus dat ik de doelen schets en de grote lijnen uitzet en dat de mensen daar zelf invulling en betekenis aan geven. En zich de zaak toe-eigenen. En dat we samen de successen vieren.

We hebben ooit de Wijkraad willen opzetten als een ‘echte’ organisatie, met functies, taken en rollen. We kwamen er al gauw achter dat dat nooit ging werken. We zijn inmiddels een erg platte organisatie. De Wijkraad zelf kent een bestuur van drie personen: Louis Hurkens is penningmeesterm, Jos Sparidans is secretaris en ik dan als voorzitter. En ‘that’s it’. Meer is niet nodig. En voor de rest alleen maar vrijwilligers die het leuk vinden om zich bezig te houden thema’s die de wijk aangaan. 23 buurtambassadeurs, de ogen en oren van de buurt, zeg maar, en nog zo’n 40 andere mensen die zich bezig houden met het Sparrenbos, met het spoor, er is een werkgroep A59, een Wijkvisiegroep 2030, een Redactiecommissie, een Energiecommissie en een Groencommissie. Er gebeurt van alles en met enorm veel enthousiasme.

Vraag Aad naar het succes van het hele proces naar de Wijkvisie 2030 dan gaan zijn ogen glanzen.

‘ik geniet van de inhoudelijke discussies, we vinden elkaar op argumenten en ik zie enorme vooruitgang zowel in het proces als in het vaststellen van de thema’s die in de Wijkvisie terug gaan komen. Het wordt steeds duidelijker wat de richting is die de samenleving met Sparrenburg wil inslaan. En daarmee zijn we een van de belangrijkste partners van de gemeente als het gaat om de toekomst van onze woonomgeving. De relatie met de gemeente is tijdens de afgelopen tijd altijd goed geweest. En het heeft er alle schijn van dat dat ook in de toekomst het geval zal zijn. De gemeente heeft veel waardering voor de manier waarop we aan het werk zijn met de Wijkvisie. Ik ervaar een gelijkwaardigheid tussen de gemeente en onze Wijkvisiegroep en daar ben ik erg blij mee.’